در این بخش شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مرتبط با دامنه فعالیت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران ارسال نمایید. درصورت وجود اطلاعات کافی، پاسخ مناسب اعلام و درغیر اینصورت با مشورت با کارشناسان خبره، درمدت زمان کوتاهی به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

HV و جریان نشت بند 13:

با توجه به بند 5-7 از استاندارد 24-2-1562، آزمون جریان نشت بند 13-2 در حد بالای کلاس آب و هوایی بین هر قطب تغذیه و قسمت های فلزی در دسترس با اعمال 1.06 برابر ولتاژ اسمی اندازه گیری می شود.

آزمون HV بند 13-3: با اعمال 1000v بین قسمت های برقدار و قسمت های در دسترس اعمال می گردد.

HV  و جریان نشت بند 16:

با توجه به بند 5-7 از استاندارد 24-2-1562، آزمون جریان نشت بند 16-2 بین قسمت های برقدار و قسمت های فلزی در دسترس در 1.06 برابر ولتاژ اسمی اندازه گیری می شود- در دمای 20±5°C 

آزمون HV بند16-3 : با اعمالv 1250 بین قسمت های برقدار و قسمت های در دسترس انجام می شود.

 حجم آب داخل مخزن آبگرمکن تا 0.1 لیتر اندازه گیری می شود. آبگرمکن در اتاق آزمون که بدون جریان هوا است نصب شده، ترموستات آن طوری تنظیم می شود که متوسط دمای آب داخل مخزن 3±65 درجه بوده و دمای محیط آزمون 2±20 درجه و رطوبت نسبی حداکثر تا 85% و دمای آب ورودی 2±15، درجه باشد.

آبگرمکن به منبع تغذیه متصل و پس از گرم شدن آب، با چند دوره قطع و وصل شدن ترموستات شرایط پایدار برقرار می شود. از اولین قطع ترموستات (بعد از شرایط پایداری ) تا اولین قطع شدن ترموستات پس از گذشت زمان حداقل 48 ساعت موارد زیر اندازه گیری می شود.

 

  •      دمای آب درون مخزن در لحظه ی قطع ترموستات
  •       دمای آب درون مخزن در لحظه ی وصل ترموستات
  •       انرژی مصرفی آبگرمکن در طی 48 ساعت
  •       کل زمان آزمون
  •       دمای محیط

با توجه به پارامترهای اندازه گیری شده، Q P r آبگرمکن محاسبه می شود و با استفاده از Q P r و حجم اندازه گیری شده، طبق جدول 1 از استاندارد 2-1563 رده بندی مصرف انرژی تعیین می شود. 

HV و جریان نشت بند 13:

با توجه به بند 5-7 از استاندارد 24-2-1562، آزمون جریان نشت بند 13-2 در حد بالای کلاس آب و هوایی بین هر قطب تغذیه و قسمت های فلزی در دسترس با اعمال 1.06 برابر ولتاژ اسمی اندازه گیری می شود.

آزمون HV بند 13-3: با اعمال 1000v بین قسمت های برقدار و قسمت های در دسترس اعمال می گردد.

HV  و جریان نشت بند 16:

با توجه به بند 5-7 از استاندارد 24-2-1562، آزمون جریان نشت بند 16-2 بین قسمت های برقدار و قسمت های فلزی در دسترس در 1.06 برابر ولتاژ اسمی اندازه گیری می شود- در د.مای 20±5°C 

آزمون HV بند16-3 : با اعمالv 1250 بین قسمت های برقدار و قسمت های در دسترس انجام می شود

Captcha