در این بخش شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مرتبط با دامنه فعالیت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران ارسال نمایید. درصورت وجود اطلاعات کافی، پاسخ مناسب اعلام و درغیر اینصورت با مشورت با کارشناسان خبره، درمدت زمان کوتاهی به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

بله

مطابق بند 30-2  آزمون سیم ملتهب برای قسمتهای خارجی مواد غیر فلزی (قسمت های در دسترس و قسمت های غیر فلزی در داخل محفظه نگهداری مواد غذایی) و قسمت هایی از مواد عایقی که اجزا برقدار را در جای خود نگه می دارند بکار می رود.

مطابق بند 30-2-4 : مدارهای چاپی تحت آزمون شعله سوزنی قرار می گیرند و همچنین طبق بند 30-2-3-2 قسمتهایی که در اثر آزمون سیم ملتهب با دشواری 750 درجه یا 650 درجه ، شعله ایجاد شده در آنها به مدت بیشتر از 2 ثانیه دوام داشته باشد مشمول آزمون شعله سوزنی می شوند.

بله

کنج آزمون در بند 11 مورد استفاده می باشد. ولی با توجه به استاندارد فرعی 24-2-1562 برای یخچال، فریزر و یخچال فریزر ها به جای کنج آزمون از یک محفظه آزمون استفاده می شود. بدین صورت که طبق بند 5 از استاندارد مذکور محفظه آزمون در حد بالای کلاس آب و هوایی قرار می گیرد و با توجه به جدول 3 در قسمت های مشخص شده سنسور های آزاد را قرار می دهیم.

طبق بند 30-1 آزمون فشار ساچمه برای قسمت های خارجی مواد غیر فلزی (قسمت های در دسترس و قسمت های غیر فلزی در داخل محفظه نگهداری مواد غذایی) و قسمت هایی از مواد عایقی که اجزا برقدار را در جای خود نگه می دارند بکار می رود. که برای:

قسمت های خارجی در دسترس  ±2 75 درجه سانتیگراد

قسمت های غیر فلزی داخل محفظه نگهداری مواد غذایی ±2 65 درجه سانتیگراد

برای قسمت های نگه دارنده قسمت های برقدار ±2 125درجه سانتیگراد

روش اجرایی فشار ساچمه طبق استاندارد 2-10-3134 بدین صورت می باشد که آزمونه ای با قطر حداقل 10 میلی متر به ضخامت حداقل 2.5 میلی متر در آونی که قبلا در طی 24 ساعت به دمای آزمون رسیده است و آزمونه در پی یک دوره یک ساعت تحت نیروی 20 نیوتن از یک ساچمه فشار به قطر 5میلیمتر قرار می گیرد، سپس ظرف 10 ثانیه  آزمونه در آبی در دمای بین 15 تا 25 به مدت 6 دقیقه غوطه ور می شود و ظرف 3 دقیقه پس از خروج باید قطر فرو رفتگی اندازه گیری شود. نتیجه

اگر قطر فرو رفتگی از 2 میلیمتر فراتر نرود، قبول است.

بر طبق بند 8-2 از استاندارد ملی ایران به شماره 1-1562 ، وسایل طبقه 2 باید به گونه ای حفاظت شوند که در برابر تماس اتفاقی با عایق بندی پایه دارای حفاظت کافی باشند . بنابراین از آن جایی که بر طبق استانداردهای مرتبط سیم و کابل ، روکش سیم عایق بندی پایه محسوب شده لذا نباید در وسیله در دسترس باشد.

قطع آزاد ( trip free ) عمل خودکاری است که مستقل از دستکاری یا وضعیت کارانداز است.در واقع قطع آزاد مکانیسمی در قطع کننده های حرارتی غیرقابل وصل مجدد خودکار می باشد که تا هنگام وجود شرایط خطا (مثلا عدم کاهش دما از مقدار مقرر ) کاربر به واسطه عضو کارانداز (کلید  reset ) نمی تواند محصول را روشن کند.  بعبارت دیگر تا شرایط خطا برطرف نشود ، کاربر نمی تواند وسیله را روشن کند. مکانیسمی که متوجه وجود شرایط خطا و عدم اجازه روشن شدن وسیله توسط کاربر توسط عضو کارانداز یا همان کلید ریست می شود قطع آزاد یا trip-free نام دارد.

قطع آزاد ( trip free ) عمل خودکاری است که مستقل از دستکاری یا وضعیت کارانداز است.در واقع قطع آزاد مکانیسمی در قطع کننده های حرارتی غیرقابل وصل مجدد خودکار می باشد که تا هنگام وجود شرایط خطا (مثلا عدم کاهش دما از مقدار مقرر ) کاربر به واسطه عضو کارانداز (کلید  reset ) نمی تواند محصول را روشن کند.  بعبارت دیگر تا شرایط خطا برطرف نشود ، کاربر نمی تواند وسیله را روشن کند. مکانیسمی که متوجه وجود شرایط خطا و عدم اجازه روشن شدن وسیله توسط کاربر توسط عضو کارانداز یا همان کلید ریست می شود قطع آزاد یا trip-free نام دارد.

Captcha