در این بخش شما می توانید سوالات خود را در زمینه های مرتبط با دامنه فعالیت مرکز تحقیقات و مجموعه آزمایشگاه های همکار استاندارد صنایع گلدیران ارسال نمایید. درصورت وجود اطلاعات کافی، پاسخ مناسب اعلام و درغیر اینصورت با مشورت با کارشناسان خبره، درمدت زمان کوتاهی به سوال شما پاسخ داده خواهد شد.

طبق بند 21-1، در صورتی که برجستگی آنها از محفظه بیش ازlomm بوده یا اینکه سطح آنها بیش از 4cm2 باشد، ضربه ها اعمال می شوند. پس از انجام این آزمون نمونه نباید دچار صدمه ای شود که عدم تطابق با کلیه بندهای استاندارد را ایجاد کند به ویژه بندهای 8-1، 15-1و 29

بله نیاز می باشد، پس از انجام این آزمون نمونه نباید دچار صدمه ای شود که  موجب عدم تطابق  با کلیه بندهای این استاندارد بویژه بندهای 8-1، 15-1و 29 شود.

بر طبق بند 23-4 ، در صورتی نیاز به عایق وجود ندارد که قسمت مورد نظر غیر قابل انعطاف بوده و کاملا صلب باشد . در غیر اینصورت باید حتما از عایق مناسب استفاده گردد.

بر طبق بند 3-3 ، عایق بندی پایه ، عایق بندی قسمتهای برق دار است که حفاظت اولیه در برابر شوک الکتریکی را تأمین می کند.

آزمون استقامت الکتریکی بین قسمتهای برق دار و قسمتهای فلزی در دسترس (قسمت در دسترس با انگشتک آزمون B تعیین می شود) انجام می شود که برای بررسی عایق بندی پایه مقدار ولتاژ آزمون 1000V می باشد.

آزمون 1750V برای عایق بندی تکمیلی کاربرد دارد.

برای آگاهی از میزان ولتاژ اعمالی آزمون استقامت الکتریکی جدول 4 و 7 از استاندارد ملی 1-1562 را مطالعه فرمایید .

وسیله ای که دارای سیستم اتصال زمین می باشد بر طبق استاندارد 1562-1 چزو وسایل با کلاس حفاظتی 01 یا 1 محسوب شده و آزمون های بند 27 (مقاومت اتصال زمین) برای آنها انجام می گیرد. در مورد جریان نشت نیز وسایل دارای سیستم اتصال زمین و وسایل فاقد آن با توجه به کلاس حفاظتی تحت آزمون جریان نشت قرار می گیرند و تنها تفاوت در حدود مجاز می باشد.

Captcha