دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

مشارکت صد درصدی جمهوری اسلامی ایران در پاسخگوئی به مدارک سازمان IEC

طبق گزارش دریافتی از سازمان بین المللی الکتروتکنیک IEC، مشارکت جمهوری اسلامی ایران و کمیته ملی برق و الکترونیک ایران (INEC) در پاسخگوئی به مدارک کمیته های فنی و فرعی در مراحل مختلف استانداردسازی و پیش نویس استانداردهای انتشار یافته این سازمان در سال 2016 صد درصد بوده است.
به گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی: این موفقیت در نتیجه افزایش تعداد کمیته های متناظر تاسیس شده و پذیرش عضویت و همچنین ارتقاء عضویت در کمیته های فنی و فرعی IEC ، افزایش تعداد نقش های بین المللی و کارشناسان خبره معرفی شده به این سازمان، تلاش و پیگیری مستمر مسئولان کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و کمیته های متناظر محقق شده است.