دسترسی سریع به مجموعه آزمایشگاه

پیام روز جهانی استاندارد منتشر شد

روز جهانی استاندارد-14 اکتبر 2016

استانداردها اعتمادسازند

تعاملات اجتماعی برمجموعه ای از معیارها،مفاهیم یا معانی بنیادین مورد احترام عمومی تکیه دارد - استانداردهای بین المللی با  مدون سازی این معیارها دسترسی همگانی به آنان را تضمین می نمایند. استانداردها ما را به روش ها و آیین کارهای اطمینان بخش و با چارچوب های قابل اعتماد همکاری متصل می سازند. از طریق ارایه تفاسیر مشترک  در باره طرف های یک ارتباط یا معامله ،استانداردها درتجارت سودمند متقابل و بهره گیری مناسب از منابع در تجارت بین المللی ضروری می باشند.

 محصول یا خدمت منطبق بر یک استاندارد بین المللی دارای نشانه ی کیفیت،ایمنی یا هماهنگی است. استانداردها در باره گوناگونی های  جهان همبسته ما صحبت می کنند، در جاهایی که اطمینان  ازسخن گفتن با واژگان مشابه ضروری است ،یکنواختی را مطرح می نمایند.